Regulations

Osoby wskazujące na spożycie wszelkich środków odurzających nie będą obsługiwane

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.

  • Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. (płatność z góry)

  • Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości i okazania go na żądanie organizatora (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

  • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

  • Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

  • Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

  • Uczestnictwo w spływie jest na koszt i ryzyko uczestników a Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

  • Organizator ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

  • Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

  • Na niektórych odcinkach tras mogą wystąpić przeszkody wodne (stopnie wodne, wypłycenia) i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, zapierania się wiosłem o dno rzeki i ciągnięcia kajaka po dnie. W przypadku płycizn należy wyjść z kajaka i pociągnąć kajak na głębszą wodę.

2. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za uszkodzenie lub utratę wypożyczonego sprzętu. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez właściciela wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.

3. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawdzane technicznie i nie posiadają uszkodzeń, Wypożyczający sprawdził stan techniczny kajaków i sprzętu.

4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający.

5. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

  • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na parkingu przy wypożyczalni samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

6. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wynajętych kajaków, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.

7. Jeżeli kajaki, kamizelki i sprzęt przy zwrocie są ubrudzone (zanieczyszczone), to wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł-1szt. kajak; 5 zł-1 szt. kamizelka.

8. W przypadku wydłużenia się czasu spływu (niż podany w ofercie) z winy Wypożyczającego, wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każde dodatkowe 1/2 godz , za każdy kajak (jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione)

9. W razie utraty lub uszkodzenia przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu wypożyczający jest on zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia w którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić.

Spływy / Zasady bezpieczeństwa

1. Każdy uczestnik spływu odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych uczestników spływu.

2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce (kamizelka powinna być założona prawidłowo i ściśle przylegać do ciała).

3. Podczas spływu nie wolno spożywać napoi alkoholowych lub wsiadać do kajaka pod wpływem alkoholu ani innych œśrodków odurzających.

4. Każdy uczestnik „nie umiejący pływać” powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać!

5. Nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki, grozi to wywrotką, zniszczeniem kajaków w najgorszym wypadku utonięciem!

6. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

7. Podczas przepływania pod mostami należy trzymać się środka między filarami.

8. Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach 10m – 15m zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami!

9. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka załoga znajdująca się najbliżej poszkodowanych podaje komendę (STOP NA WODZIE) wtedy pozostałe załogi podpływają do brzegów rzeki i zatrzymują się. Tylko najsprawniejsza załoga (instruktor lub ratownik WOPR lub inni uczestnicy spływu) powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają, aż problem zostanie usunięty.109.

10. W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator.

11. Bełki obłożone kamieniami przepływamy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. luzy, jazy, stopnie wodne i inne niebezpieczne miejsca – wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na drugą stronę przeszkody.

12. W razie wywrotki kajaka należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc instruktora, ratownika WOPR lub innych uczestników spływu, w przypadku spływu jednego kajaka należy wydostać się z wody, wyciągnąć kajak na brzeg do góry dnem i starać się wylać wodę z kajaka.

Prosimy o szacunek do sprzętu i wody!

tel: ogólny 112
pogotowie ratunkowe 999
policja 997
WOPR 985, 601100100
GOPR 985, 601100300.

tel: ogólny 112, pogotowie ratunkowe 999, policja 997, WOPR 985, 601100100, GOPR 985, 601100300.

Osoby wskazujące na spożycie wszelkich środków odurzających nie będą obsługiwane

Prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu z firmą

KAJAKI-SANOK